اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر حمید پارسانیا

فلسفه - علوم اجتماعی استاد

parsania.ir
jrcp.irgmail.com

سردبیر

دکتر سید محمدحسین هاشمیان

سیاستگذاری فرهنگی دانشیار

hashemi1401gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نصرالله آقاجانی

دانش اجتماعی مسلمین استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

nasraqajanigmail.com

دکتر حسن آقانظری شاهرودی

ریاست پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hnazaririhu.ac.ir

دکتر علیرضا اعرافی

مدیریت حوزه علمیه قم

arafi.ir
jrcp.ir1gmail.com

دکتر عبدالکریم بهجت پور

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

abpu4yahoo.com

دکتر حسن خیری

جامعه شناسی استاد دانشگاه

hassan.khairigmail.com

دکتر حسن دانایی فرد

مدیریت استاد دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

دکتر حسین سوزنچی

فلسفه - علوم اجتماعی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

www.souzanchi.ir
souzanchigmail.com

دکتر علی عباسی

فلسفه استاد دانشگاه

abbasi8177gmail.com

دکتر محمد فتحعلی خانی

فلسفه استاد دانشگاه

mfkhanirihu.ac.ir

کارشناس نشریه

سیدصابر رضایی

سیاستگذاری فرهنگی دانشجوی دکتری سیاست گذاری فرهنگی

jrcp1402gmail.com
09189770827