انتشار نسخه چاپی شماره 14 مجله

نسخه چاپی شماره 14 (بهار و تابستان 1399) که پیش از این به صورت برخط منتشر شده بود، انتشار یافت.