نویسنده = مهدی اثنی عشران
شناسایی عوامل رسانه ای موثر بر ترویج فرهنگ وقف

دوره 5، شماره 2، دی 1397، صفحه 135-164

مهدی اثنی عشران؛ فائزه تقی پور؛ رضا اسماعیلی