طراحی چارچوب مفهومی زنجیره تأمین خدمات تبلیغ دین با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران پردیس فارابی

3 حوزه علمیه

4 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه خدمات فرهنگی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصادی و اجتماعی مطمح‌نظر بسیاری از حکومت‌ها قرار گرفته و بهبود مستمر اداره این خدمات در میدان سرشار از تغییر و تحول هزاره سوم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب فرهنگی خدمات درخشندگی ویژه‌ای داشته و تدبیر در راستای ارتقای کیفی آنها از اولویت‌های اصلی سیاستگذاران است. بهبود نظام اداره خدمات فرهنگی در سطح کلان، مستلزم سازماندهی نقش‌آفرینان کلان این عرصه است. تعدد نقش‌آفرینان عرصه خدمات فرهنگی و عدم سازماندهی مناسب آنها، از مهم‌ترین مسائل این عرصه است که کاهش بهره‌وری را رقم زده است. هدف از این مطالعه عارضه‌یابی ساختار فعلی نظام اداره خدمات فرهنگی و بازطراحی این نظام از منظر مدیریت زنجیره تأمین خدمات است. روش گردآوری داده تحلیل مضمون است که براساس مطالعه اسناد قانونی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی حوزه خدمات فرهنگی تبلیغ دین و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 27 تن از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت فرهنگی، مدیریت زنجیره تأمین و مسئولان کلان اداره تبلیغ دین که از روش گلوله برفی انتخاب شدند، 13 عارضه اصلی نظام اداره خدمات فرهنگی و راه‌حل‌های این عارضه‌ها شناسایی شد. روش تحلیل داده‌ها به دلیل وجود پیچیدگی‌های پویای مسأله و نیز پیچیدگی‌های رفتاری آن روش‌شناسی سیستم‌های نرم است که با بهره‌گیری از آن روابط بین راه‌حل‌ها برقرار و مدل نهایی نظام اداره خدمات فرهنگی در قالب نظام مدیریت زنجیره تأمین خدمات ترسیم شد. این مدل نمایانگر موجودیت‌های اداره‌کننده خدمات فرهنگی، خروجی هر یک از این موجودیت‌ها، روابط بین آن‌ها و نقش هر یک از موجودیت‌ها است.

کلیدواژه‌ها


 1. ابراهیمی، سیدعباس، عین علی، محسن، 1398، ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط مشی‌های عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل سازی ساختاری-تفسیری، مدیریت دولتی، دوره 11، شماره 3، 403-430

  جعفرنژاد، احمد، مروتی شریف آبادی، علی، اسدیان اردکانی، فائزه، 1392، مباحث منتخب در مدیریت زنجیره تأمین، چاپ اول، مهربان نشر، تهران

  حیدری‌زاده، الهه، رضایی، علی‌اکبر، زمانی‌مقدم، افسانه، 1395، شناسایی وضعیت موجود و مطلوب مولفه‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در مدیریت سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال پنجم، شماره 18، بهار 95، صص 221-242

  جاناتان؛ روزنهد، جان‌مینجرز، 1396، تحقیق در عملیات نرم: روش‌های ساخت دهی مسأله در شرایط پیچیدگی، عدم اطمینان و تعارض، ترجمه آذر و انوریان، انتشارات نگاه دانش، 1396، چاپ اول

  سوهانیان، محمدرضا؛ کیارزم، غلامرضا، موحد، سیمین؛ کیقبادی، مرضیه؛ علوی، سارا؛ بهریان، مریم؛ فخرایی، مرضیه؛ صنایع فرهنگی: صنایع آینده؛ (نگاهی به استراتژی توسعه صنایع فرهنگی چهار کشور، یک ایالت و یک شهر)، آینده‌پژوه، تهران، چاپ اول، 1393

  شاهین، آرش؛ مهرپرور، هدی، 1394، مدیریت زنجیره تأمین خدمات، ارکان دانش، اصفهان

  صالحی، ابوالفضل، ارزیابی شبکه تأمین در صنایع فرهنگی؛ مورد مطالعه محصولات قرآنی کودکان و نوجوانان، تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی، دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1393

  عابدی جعفری، حسن، تسلیمی، محمدحسن، فقیهی، ابوالحسن، شیخ زاده، محمد، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1390، شماره پیاپی 10، صص198-151

  گودرزی، رضا، سازمان‌های فرهنگی؛ آسیب‌ها و نقش‌ها، مدیریت در اسلام، بهار و تابستان 1395، شماره 29و30، صص211-221

  مظاهری، محمدمهدی؛ کاوسی، اسماعیل؛ موسوی، سیدرضا؛ ارایه الگوی مناسب جهت تعیین اولویت‌های مراکز فرهنگی و تحول آن‌ها براساس رویکرد اسلامی-ایرانی؛ فصلنامه بصیرت، سال شانزدهم، شماره 44، پاییز و اسفند 1388

  Blanchard, David (2007), Supply Chain Management: Best Practices, John Wiley & Sons Inc, USA, Canada

  Cristopher S.Tang, Chung-Piaw Teo, Kwok Kee Wel (2007), Supply Chain Analysis, Springer, New York

  Dominique, Estampe, 2014, Supply Chain Performance and Evaluation Models, 1st ed., John Wiley & Sons, USA

  1. Reza Mehregan, Mahnaz Hosseinzadeh, Aliyeh Kazemi, An application of Soft System Methodology, Social and Behavioral Sciences 41 ( 2012 )  426 – 433

  Rasolofo-Distler, Fana; Distler, Frederic, Using the balanced scorecard to manage service supply chain uncertainty: Case studies in French real estate services, Knowl Process Manag. 2018;1–14

  Maciel M. Queiroz, Renato Telles, Silvia H. Bonilla, (2019) "Blockchain and supply chain management integration: a systematic review of the literature", Supply Chain Management: An International Journal

  Rouse, William b.; Johns, Michael M.E.; Pepe, Kara M., service supply chain for population health: Overcoming fragmentation of service delivery ecosystems, Learning Health Systems, 2019; e10186, 1-9