دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 15، مهر 1399 
ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر

صفحه 105-128

علی حمیدی زاده؛ رحمت اله قلی پور؛ سید حسین اخوان علوی؛ امین فرجی؛ سید حامد رستگار