ساز و کار دستورگذاری در سیاستهای فرهنگی شوراهای شهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

الگوهای متعددی برای تبیین و توصیف دستورگذاری وجود دارد. بر حسب شرایط خاص بومی، این الگوها در بسیاری موارد قادر نیستند تا ساز و کار موجود در حکومتهای محلی در حوزه سیاست‌گذاری فرهنگی را واکاوی و تشریح کنند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا با استفاده از نظریه داده‌بنیاد ساختگرا ساز و کار دستورگذاری فرهنگی در شورای شهر مشهد مشخص شود. از این رو کمیسیون فرهنگی به عنوان محلی که دستورکارها معین شده و برای تصمیم‌گیری به صحن شورا فرستاده می‌شد، انتخاب گردید. در حین و پس از جمع‌آوری داده‌ها عملیات کدگذاری انجام شد و زیر مقولات استخراج شدند. با تلفیق زیرمقولات و مقایسه تطبیقی، مقولات اصلی ساخته گردیده و مفاهیم برساخته شدند. در کمیسیون فرهنگی شورای شهر می‌توان دو روند اصلی را شناسایی کرد که نحوه دستورگذاری مسائل فرهنگی را مشخص می‌کنند. متغیرهای درونی شامل محدودیتهای بودجه‌ای، احتمال تصویب و ماهیت مسئله و متغیرهای بیرونی شامل جایگاه طبقاتی جامعه هدف، بازخورد از رفتار جامعه هدف و ارزیابی گذشته‌نگر هستند که شانس مسئله فرهنگی برای در دستور کار قرار گرفتن را تعیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، بابک. (1389). «ساختار و تأویل متن». نشر مرکز
اشتریان، کیومرث (1391). «مقدمه‌ای بر روش سیاست‌گذاری فرهنگی». جامعه‌شناسان
پارسونز، واین. (1385). «مبانی خط‌مشی‌گذاری عمومی و تحلیل خط‌مشی‌ها». ترجمه حمیدرضا ملک محمدی. پژوهشکده مطالعات راهبردی
دانایی فرد، حسن و کاظمی، حسین (1389). «پژوشهای تفسیری در سازمان، استراتژی پدیدارشناسی و پدیدارانگاری» انتشارات دانشگاه امام صادق
شریفی، سید علیرضا و فاضلی، عبدالرضا (1391). « واکاوی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران آسیبها و راهبردها». مجلس و راهبرد، شماره 69. 55-90
فخر زارع، سید حسین (1391). «بررسی تطبیقی نظریه جامعه شناختی پدیدارشناسی (تأکید بر اندیشه آلفرد شوتس) با مبانی نظری اسلام». قبسات، دوره 17 شماره 64. 147-174
گروندن، ژان (1393). «هرمنوتیک». ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی. نشرماهی
مقتدایی، مرتضی و ازغندی، علیرضا (1395). «آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران». علوم سیاسی، شماره 34، 7-26
نظری، علی (1384). «تحلیل قدرت سیاسی از دیدگاه استیون لوکس. قدرت از نگاه کثرت‌گرا، رادیکال و اصلاح‌طلب». راهبرد، شماره 36، 383-392
هاولت، مایکل و رامش، ام. (1380). «مطالعه خط‌مشی عمومی». ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن. مرکز آموزش مدیریت دولتی
همایون، محمدهادی و هفت‌خوانی، نادر (1387). «درآمدی بر مفهوم و روش سیاست گذاری فرهنگی درس هایی برای سیاست گذاران». اندیشه مدیریت، سال دوم، شماره دوم 5-35
 
Bachrach, P. and Baratz, M. (1962). “Two faces of power”. The Americun Political Science Review, Vol. 56 (4). 947-952
Brinkmann, S and Jacobsen, M. H. and Kristiansen, S. (2014). “Historical Overview of Qualitative Research in the Social Sciences”. In The Oxford Handbook of Qualitative Research.
Cobb, R. & Ross, J. & Ross, M. (1976) “Agenda Building as a Comparative Political Process” The American Political Science Review. 70(1). 126-138
Durnova, A. and Zittoun, P. (2013). “Discursive Approaches to Public Policy”. Revue française de science politique. Vol. 63 (3-4). 85-94
Dunn, W. N. (2012). Public policy analysis. Pearson
Dye,T. R. (2008). Understanding public policy. Printice Hall
Gupta, D.K. (2011). Analyzing public policy: concepts, tools, and techniques. CQ press
Johanson, K. and Kershaw, A. and Glow, H. (2014) “The Advantage of Proximity: The Distinctive Role of Local Government in Cultural Policy”. Australian Journal of Public Administration, Vol 73. (2). 218–234
Nguyen, T. (2017). Influences on the policy process in local government in Vietnam: The case of low-income housing policy in Da Nang City from 2005-2013. Victoria University of Wellington
Princen, S. (2007). “Agenda setting in EU. A theoretical exploration and agenda for research”. Journal of European Public Policy 14:1. 21–38
Rennie, D. (2000). “Grounded theory methodology as methodical hermeneutics”. Theory and psychology. Vol. 10(4). 481-502
Saccoa, P.L and Blessib, T.G and Nucciob, M. (2009) “Cultural Policies and Local Planning Strategies: What Is the Role of Culture in Local Sustainable Development?” The Journal of Arts Management, Law, and Society vol. 39 (1). 45 — 64
Schneider, A. and Ingram, H. (1993) “Social Construction of Target Populations: Implications for Politics and Policy”. The American Political Science Review, Vol. 87, No.2. pp 334-347
Schwandt, T. A. (2000). “Three epistemological stances for qualitative inquiry: Interpretivism, hermeneutics, and social constructionism”. In: N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln (Eds.). Handbook of qualitative research. Sage Publications
True, J. L. and Jones, B. D. and Baumgartner, F. R. (2006) Punctuated-Equilibrium Theory: Explaining Stability and Change in Public Policymaking. Chapter in Theories in the Policy process
Willig, C. (2013). Introducing Qualitative Research in Psychology. Open university press