مولفه‌‌ها ‌و‌شاخص‌‌های مدیریت‌استعداد در سازمان‌‌های فرهنگی متناسب‌با‌بیانیه‌ی‌گام دوم‌انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

استعداد‌های موجود در کشور ‌نعمتی الهی و سرمایه‌ای مسئولیت آفرین هستند که در صورت شکوفایی و بالندگی و تبدیل شدن به نیروی انسانی توانمند و کارآمد‌،‌ عامل اصلی پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی خواهند بود ‌‌. ضرورت اهتمام به این امر، بر تمام عرصه ها قابل تعمیم است لکن در عرصه‌ی فرهنگ‌ با ‌اقتضائات خاص کنش‌گری جهادی، ‌‌مدیریت‌ استعدادها‌ اهمیتی مضاعف می‌یابد ‌‌و‌ لازمه‌ی تحقق آن دسترسی به ‌الگویی جامع ‌است.‌ ضرورت یاد شده، وارد شدن انقلاب اسلامی ایران به گام دوم حرکت خود و مرجعیت فکری، فرهنگی و سیاستی مقام معظم رهبری(حفظه‌الله)، خطوط کلی‌ آغازگر این پژوهش هستند تا با اتکاء بر اندیشه‌ی معظم له، الگویی مناسب و متناسب با اقتضائات گام دوم انقلاب اسلامی برای مدیریت استعدادهای فرهنگی فراهم شود. برای تحقق این مهم بیانات مرتبط مقام معظم رهبری و همچنین متن بیانیه گام دوم _که شتاب‌دهنده‌ی حرکت ‌انقلاب جهت تحقق ‌اهداف آن ‌است_ با روش تحلیل مضمون به دقت مورد بررسی قرار گرفته و با تمرکز بر مفهوم توانمندسازی، ‌الگویی‌ احصاء ‌‌و ‌پیشنهاد شده ‌است ‌که مشتمل بر یک مضمون فراگیر محوری(قوی شدن)، ‌پنج مضمون سازمان دهنده‌ی ‌اصلی(مدیریت سرمایه‌های انسانی،‌ بصیرت فرهنگی، ‌عدالت فرهنگی،‌ نهادگرایی و مساعدسازی محیط)، چهار مضمون سازمان دهنده‌ی فرعی(شناسایی، جذب،‌ پرورش و هدایت) ‌‌و‌66 مضمون پایه‌ است.‌

کلیدواژه‌ها


 1. ایمان، محمدتقی و محمودرضا نوشادی (1390)، «تحلیل محتوای کیفی‌»، عیار پژوهش در علوم انسانی‌، سال سوم، شمارة 2، ص 15-44.
 2. بلانچارد، کنت، جی. کارلوس و ای. راندرلف (‌1384)، سه کلید توان افزونی، ترجمة فضل‌الله امینی، تهران، فرا.
 3. خامنه‌ای، سیدعلی (‌1397)، طرح کلی اندیشة اسلامی در قرآن، قم، موسسه ایمان جهادی.
 4. خنیفر، حسین و ناهید مسلمی (1389)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، ج1، نشر نگاه دانش، تهران.
 5. دونبودت، توماس اج. (1390)، زندگی در سایة تفکر بسترسازی برای ترغیب کارکنان دانشی و عملکرد و نتایج بستر، ترجمة غلامرضا اصیلی، تهران، پژوهشگاه صنعت نفت.
 6. طهماسبی، رضا، آرین قلی‌پور و ابراهیم جواهری‌زاده (1391)، «مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگه‌داشت استعدادهای علمی‌»، پژوهش‌های مدیریت عمومی‌، سال پنجم، شمارة 17، ص5ـ26.
 7. عابدی جعفری، حسن و همکاران (1390)، «تحلیل مضمون و شبکة مضامین روشی ساده و کارآمد برای تببین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»، نشریه مدیریت راهبردی، سال پنجم، شمارة 10، ص151ـ198.
 8. کالینز، دیوید جی. و ‌وود، جفری (1394)، مدیریت منابع انسانی (رویکرد انتقادی)، ترجمة اکبر ویسمرادی و همکاران، کرمانشاه.
 9. مجلسی، محمدباقر (؟؟؟؟)، بحارالانوار، ج67، ؟مشخصات نشر؟؟؟؟؟
 10. محمدپور‌، احمد (1390)‌، روش تحقیق کیفی ضد روش، تهران‌، جامعه‌شناسان.
 11. Armstrong, M.‌ (2006), Human resource management practice, published by Kogan Page Limited, London and Philadelphia.
 12. Anderson, Neil & Sones Deniz & sinangil Handan kepir & Viswesvaran Chockalingam (2001), Handbook of Industrial, work & organizational psychology, London, Sage.
 13. Berger, L.‌ (2004), ‌The Talent Management Handbook: Creating organizational excellence by identifying, developing and promoting your best people, ‌New York, McGraw-Hill.
 14. Braun, V. ‌& V. Clarke ‌(2006), "‌Using thematic analysis", in: psychology ‌Qualitative Research in Psychology, 3 (2), pp.83-103.
 15. Collings, D & K. Mellahi (2009), "Strategic Talent Management: A review and research agenda", ‌Human Resource Management Review, No.19, pp.304-313.
 16. Chalmers, I. ‌(2003), "‌Trying to do more good than harm in policy and practice: the role of rigorous, transparent and up-to-date evaluations", ‌The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 589, pp.22-40.‌
 17. Delcampo, Robert G. (2001), Human Rersourse Management, New York, Mc Graw-Hill Companies.
 18. Frede D.‌ (2006), ‌The question of being: heidegger's project.‌In The Cambridge Companion to Heidegger, (C.‌‌Guignon Ed), (2nd ed.) Cambridge University Press, Cambridge, New York, pp.‌42-69.‌
 19. Gagne, F.‌ (2007), "Ten Commandments for academic talent development", ‌Gifted Child Quarterly, 51(2), pp.93-118.
 20. Gay, M. & D. Sims (2009), Building tomorrow's talent, ‌Translated by Jazany, N, Tehran, Saramad Publication (in Persian).
 21. Hsieh H. F. & S. E. Shannon (2005), "Three approaches to qualitative content analysis", ‌Qualitative Health Research, 15 (9), pp.1277-1288.‌
 22. Johnson L. (2016), Culturally Responsive Leadership for Community Empowerment, 9 (1), pp.183-199.
 23. Lepak, D. P. & J.‌ Shaw (2008), "Strategic HRM in North America: Looking to the future", ‌International Journal of Human Resource Management, No.19, pp.1486-1499.
 24. Phillips, D., R. & K.‌ Roper (2009), "A framework for talent management in real estate", Journal of Corporate Real Estate, 11 (1), pp.7-16.
 25. Thomas, K. ‌ & B. ‌A. Velthouse (1990), "‌Cognitive Elements of Powerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation", ‌Academy of Management Reviw, 15 (4), pp.666-681.
 26. Walter G. & S. A. ‌Tymon Jr. (2010), "‌Exploring talent management in India: The neglected role of intrinsic rewards", ‌Journal of World Business, No.45, pp.109-121.‌
 27. Williams, M. (2000), The war for talent, Getting the best from the best, CIPD, London.
 28. http://farsi.khamenei.ir