دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 17، اسفند 1400، صفحه 1-250 
گونه‌شناسی خط‌مشی‌های صنایع فرهنگی در ایران

صفحه 123-146

ابراهیم کتابی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سیدمجتبی امامی؛ محمدمهدی ایزدخواه