بررسی تضاد رفتاری ذینفعان اصلی کاربری فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه رادیو، دانشکده تولید، دانشگاه صدا و سیما

چکیده

تحولات تکنولوژی تغییرات مهمی در نهاد رسانه بوجودآورده و تاحدی کنترل محتوا را از نفوذ و قدرت سازمان های رسانه ای و دولت خارج کرده و به کاربران سپرده است. قدرت انتخاب و گزینشگری افراد در این سپهر و حضور گسترده و متنوع انواع رسانه ها و ظرفیت های فوق تصور تجاری، اقتصادی و تبلیغاتی آن، قدرت های جدیدی به ذینفعان اصلی کاربری داده است. منافع ذینفعان اصلی همواره همسو و در یک جهت نیست. هرچند فضای مجازی دارای ذینفعان متعددی است، ولی از جنبه صرفاً کاربری دارای سه دینفع قدرتمند است که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند. درک وضعیت و نوع منافع آن ها می تواند در حکمرانی اینترنت و فضای مجازی و سیاستگذاری های مقتضی و مناسب نقش مهمی ایفا نماید.
این پژوهش توصیفی و پیمایشی بوده و سعی دارد توسعه ای در مدل حکمرانی فضای مجازی پیش نهد. جامعه آماری کاربران واتساپ و توئیتر است. نمونه گیری تصادفی و پرسشنامه آنلاین است، تعداد نمونه 746 نفر است.
نتایج نشان می دهد.65.8 درصد کاربران فضای مجازی مایل به آزادی کامل استفاده از آن هستند، 82.1% معتقدند گروه دوم ذینفعان یا اولیاء اموربه جهت دغدعه های امنیتی، اخلاقی و نشت اطلاعات، مایلند فضای مجازی کنترل شود. بعلاوه 68% معتقدند شرکت های ارائه دهنده خدمات در بستر اینترنت مایلند این فضا بطور کامل آزاد باشد. لذا منفعت گروه دوم در تعارض با دوگروه دیگر است که عدم تلاش در جهت حل این تعارض می تواند خسارات سنگینی را در حکمرانی این فضای بسط یابنده بوجودآورد.

کلیدواژه‌ها


 1. ابطحی، زینت‌السادات (آذر 1394)، «تحلیل ذی‌نفعان کلیدی با استفاده از ماتریس علاقه ـ قدرت (مطالعة موردی: طرح‌های توسعة میادین منطقة پارس جنوبی)»، ماهنامة علمی ـ ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شمارة 127.
 2. الوانی، سیدمهدی، حسین خنیفر و حامد حاجی ملامیرزایی (زمستان 1393)، «ارائة چارچوبی برای نظام و محدودة خط‌مشی‌گذاری، تصمیم‌گیری و عمل در فضای مجازی»، راهبرد اجتماعی فرهنگی، شمارة 13، ص75ـ100.
 3. جعفریان یسار، حمید، ناهید خدایاری و لیلا حسن‌زاده (زمستان 1395)، «آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده»، مجلة مطالعات روان‌شناسی و علوم تربیتی، سال دوم، شمارة 4.
 4. خاکپور، امین و فرشاد نوریان (تابستان 1396)، «ارائة مدل جهت شناسایی بهره‌وران کلیدی در برنامة شهری، ناحیة جوادیه منطقة 16 شهرداری تهران»، نوان نشریه: معماری و شهرسازی آرمان‌شهر، سال دهم، شمارة 19، ص 271-281.
 5. رحیمی، محمد، امیر آشفته تهرانی و زهرا حضرتی (1390)، «عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بین‌نسلی (مطالعة موردی شهر خلخال)»، فصلنامة مطالعات جامعه‌شناختی ایران، سال اول، شمارة سوم، ص 79-98.
 6. شریفی، مهدی و دیگران (1397)، «آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری تولید محتوای فضای مجازی در ایران»، فصلنامة مدیریت دولتی(دانش مدیریت)، سال دهم، شمارة 2، ص251ـ268.
 7. فتحی، یونس و خیرالله شاهمرادی (پاییز 1396)، «گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی»، فصلنامة حقوقی، سال 81، شمارة 99، ص229ـ252.
 8. کربلایی پازوکی، علی و سیدصدرالدین طاهری (پاییز 1394)، «ستایش و نکوهش انسان در قرآن کریم و تفاسیر»، فصلنامة سراج منیر، سال ششم، شمارة 20، ص29ـ52.
 9. مطهری، مرتضی (1367)، انسان کامل، تهران، صدرا.
 10. Chilosi, Alberto (2014), The Economic System as an End or as a Means, and the Future of Socialism: An Evolutionary Viewpoint, //www.researchgate.net/publication
 11. Donaldson and Preston, https://www.stakeholdermap.com/index.html, 2020/01/21
 12. https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/ identify-stakeholders/main
 13. https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/participation/encouraging-involvement/ identify-stakeholders/main/2020/04/
 14. https://kargosha.com/fa/content/id/2020/02/11
 15. https://www.iribnews.ir/007PXW
 16. https://www.thebrightpath.com/article/desire-freedom
 17. Kurbalija, Jovan (2014), Virtual Sovereignty: Government, Stakeholders and International Governance, https://www.worldpoliticsreview.com/articles/13619/ virtual sovereignty governments-stakeholders-and-internet-governance, 03/03/2020
 18. Ponds Kobler, George (2016), Shareholder Voting Over the Internet, https://www.law.ua.edu/pubs/lrarticles/Volume%2049/Number%202
 19. Vasieleski David M. & Weber James (2017), Stakeholder Management, http://stakeholdertheory.org/
 20. Väyrynen Karin & Riitta Hekkala (2012), Information Security Challenges, of Social Media for Companies, Uropean Conference on Information System, http://aisel.aisnet.org/ecis 2012