بهسازی سیاست‌های تبلیغی در دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس تجربه نگاری مبلغین موفق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه باقر العلوم

2 دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

نگاه دینی به جامعة دایرمدار مشیت الهی و ارادة انسانیت به‌صورتی‌که خداوند تغییر و تحول در جامعه را بر تغییر در نفوس آدمیان گره زده است همان‌طور که در قرآن می‌فرماید سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهیم مگر خودشان تغییری در نفسشان به‌وجود آورند. انسان از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد و هویت و شخصیت او نسبت به اجتماع وضعیتی الزاماً منفعل ندارد. تبلیغ و رساندن صدای دین به گوش مردم ازجمله وظایف مهم روحانیون مبلغ است. دراین‌بین در برخی نقاط کشور شاهدیم که برخی مبلغان توانسته‌اند الگویی موفق در فعالیت‌های اجتماعی خود به‌وجود بیاورند. سرمایة دانشی‌ای که در این الگو‌های تبلیغی موجود است قابلیت تبدیل از دانش ضمنی به صریح را داراست بنابراین هدف این پژوهش بررسی و تحلیل الگو‌های موفق تبلیغی برای بهسازی سیاست‌های تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی است. پژوهش حاضر بعد از بررسی و تحلیل شش مدل تبلیغی موفق به مقولة اصلی‌ای به نام رهبری اجتماعی طلاب دست‌یافته که شش بعد اصلی‌اش در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. براساس تحلیل‌های انجام‌شده سیاست‌هایی برای بهسازی سیاست‌های تبلیغی پیشنهاد شده است. روش این پژوهش برای تبیین موضوع و ارائة نتیجة پدیدارشناسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. ایمانی، محمدتقی (1390)، مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، چاپ دوم، قم، پژوهشگاه حوزة و دانشگاه.
 2. اثباتی، بهروز (1381)، ویژگی‌های مبلغ در فرآیند نوین تبلیغ، چاپ اول، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 3. اووه فلیک (1392)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة هادی جلیلی، چاپ ششم، تهران، نشر نی.
 4. حریری، نجلا (1396)، اصول و روش‌های پژوهش کیفی، چاپ سوم، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات.
 5. حبیبی، سیدمحسن و ملیحه مقصودی (1397)، مرمت شهری، چاپ نهم، تهران، دانشگاه تهران.
 6. خان‌محمدی، یوسف (1386)، «دولت و سیاستگذاری فرهنگی از دیدگاه امام خمینیŠ»، فصلنامة مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال86، شمارة 34، ص9.
 7. خنیفر، حسین و ناهید مسلمی (1396)، اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی، چاپ اول، تهران، نگاه دانش.
 8. خاکی، غلامرضا (1395)، روش تحقیق با رویکردی به پایان‌نامه‌نویسی، چاپ پنجم، تهران، فوژان.
 9. دهخدا، علی‌اکبر (1341)، لغت‌نامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوری (سایت قائمیه)، جلد کلی، ص 23598، https://www.ghbook.ir، 13 مهر 1399
 10. رهبر، محمدتقی (1393)، پژوهشی دربارة تبلیغ، چاپ سوم، قم، بوستان کتاب.
 11. سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی (1398)، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سی‌ودوم، تهران، آگاه.
 12. شکوهی، مرتضی و طهمورث قاسمی (1387)، پیرامون زمینه‌ها و الزامات قانونی سند چشم‌انداز بیست‌سالة جمهوری اسلامی ایران در عرصة فرهنگ، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 13. شمس مورکانی، غلام‌رضا و عبدالله صادقی (1389)، «بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی»، دوفصلنامة مدیریت و برنامه‌ریزی در نظام آموزشی، سال سوم، شمارة 4، ص
 14. فاضلی، نعمت‌الله و مرتضی قلیچ (1393)، نگرشی نو به سیاست فرهنگی؛ سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، تهران، تیسا.
 15. قربانی، صابر (1388)، «چیستی مدیریت دانش»، نشریة کار و جامعه، سال88، شمارة 116ـ117، ص
 16. گل‌داری، هنگامه، 1391، مطالعة پدیدار شناختی تجارب جنسی در زنان مبتلا به اختلال میل جنسی کم‌کار (پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشتة روان‌شناسی)، تبریز، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه تبریز.
 17. ادانل، ویکتوریا و گارث جاوت (1396)، تبلیغات و اقناع، ترجمة حسین افخمی، چاپ سوم، تهران، همشهری.
 18. مطهری، مرتضی (1392)، حماسة حسینی، ج1، چاپ 101، تهران، صدرا.
 19. نجاتی حسینی، سیدمحمود (1379)، مشارکت فرهنگی، چاپ اول، تهران، انتشارات آن.
 20. Allard, Suzie (2003), "Knowledge Creation", Handbook on Knowledge Managment, NewYork, Springer, p367
 21. Huysman, Marleen & Volker. Wulf (2006), "It to support knowledge sharing in communities, towards a social capitalanalysis", Journal ofinfor mationtechnology, 21(1), pp40–51.
 22. Lopez, S. V. (2005), "Competitive Advantage and Strategy Formulation", Management decision, Vol. 43, No. 5, pp.662-663
 23. Sauk Hau, Y. & M. Kang (2016), "Extending lead user theory to users’ innovation-related knowledgesharing in the online user community: The mediating roles of socialcapital and perceived behavioral controlYong", International Journal of Information Management, No 36, p 520
 24. Van Maanen, j. (1990), Researching Lived Experience: Human science for an action sensitive pedagogy, London, Aithouse Press.