بازنمایی زن در متون آموزشی زبان انگلیسی؛ مورد مطالعه: کتاب «انگلیش ریزالت»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 طلبه سطح سوم مطالعات اسلامی زنان و دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام)

چکیده

ویژگی‌های شناختی و عاطفی و اهمیت جایگاه زن در خانواده از یک‌سو و کارکرد بی‌بدیل خانواده در تولید و بالندگی نسل آینده جامعه از سوی دیگر، زمینه‌ساز نقش محوری زنان در تعالی یا زوال فرهنگ جامعه شده است؛ ازاین‌رو طراحان غربی-آمریکایی پروژه جهانی‌سازی، با تغییر نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای زنان جوامع غیرغربی، تغییر هویت و سبک ‌زندگی این جوامع را در دستور کار برنامه‌های مختلف فرهنگی خود قرار داده‌اند. در این میان، منابع و محتواهای آموزش زبان انگلیسی به‌واسطه منشأ آنگلوساکسونی و مخاطب جهانی، فرصتی مهم برای تحقق اهداف جهانی‌سازی غربی به شمار می‌روند. این مقاله با ابتنا بر نظریه نوسازی دانیل لرنر و نظریه نفوذ آیت‌الله خامنه‌ای، از طریق تحلیل مضمون نحوه بازنمایی زن در کتاب آموزش زبان انگلیسی «انگلیش ریزالت، (پیش از سطح متوسطه)»[1] سازوکار پیاده‌سازی اهداف جهانی‌سازی غربی توسط منابع آموزش زبان انگلیسی را بررسی کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که این کتاب در پی ترویج هویتی برای زنان است که مصرف و لذت‌گرایی و سودمحوری از شاخصه‌های اصلی آن به شمار می‌رود. اشاعه سبک ‌زندگی مصرفی، گسترش تفکر فیمنیسمِ لیبرال با تأکید بر اشتغال زن در بیرون از خانه و نیاز ضروری به ابزارهای ارتباط جمعی از مهم‌ترین شاخص‌های هویت‌بخش زنان در این کتاب است. بدیهی است که با توجه به نقش تأثیرگذار زن در جامعه، این شیوه تفکر و سبک‌ زندگی در سطح جامعه نیز گسترش می‌یابد و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بر جامعه هدف می‌شود.[1] . English Result, pre intermediate.

کلیدواژه‌ها


1. امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام خمینی(رحمه­الله)، به نقل از نرم افزار امام خمینی(رحمه­الله)، مؤسسه کامپیوتری نور.
2. لرنر، دانیل(1383)، گذر از جامعه سنتی: نوسازی خاورمیانه، ترجمه غلامرضا خواجه­سروری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
3. پازارگاد، بهاءالدین(1343)،مکتب­های سیاسی، تهران: اقبال.
4. توحیدفام، محمد(1387)، چرخش‌های لیبرالیسم، تهران: روزنه.
5. رجبی، فاطمه(1383)، لیبرالیسم، چ4، تهران: کتاب صبح.
6. زرشناس، شهریار(1383الف)، واژه­نامه فرهنگی-سیاسی، تهران: کتاب صبح.
7. ـــــــــــــــ، (1383ب)، سرمایه‌سالاری (کاپیتالیسم تهران: کتاب صبح.
8. زیبایی‌نژاد، محمدرضا و محمدتقی سبحانی(1388)، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
9. شیرودی، مرتضی(1386)، جهانی­شدن در عرصه ی فرهنگ و سیاست، قم: زمزم هدایت.
10. شیخ­زاده محمد و همکاران(1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده­های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت): ص151ـ198.
11. گاهنامه نمایه راهبردی(1394)، نقش سرویس­های اطلاعاتی بیگانه در فتنه 88، سال دوازدهم، شماره8، شماره پیاپی 257.
12. مطهری، مرتضی(1389)، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا.
13. مک ­لنان، گرگور(1394)، پلورالیسم، ترجمه جهانگیر معینی، تهران: نشر آشیان.
14. مهدوی­ کنی، محمدسعید(1386)، دین و سبک زندگی، چ5، تهران: دانشگاه امام صادق?.
15. سایت مقام معظم رهبری، http://www.khamenei.ir