دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 6، مرداد 1395 
فراتحلیل مطالعات دینداری و سرمایه اجتماعی در ایران

صفحه 81-110

محسن نیازی؛ محسن شاطریان؛ محمد امین پاک زمان قمی