دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 7، اسفند 1395 
الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم

صفحه 7-32

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ عبدالکریم بهجت پور؛ رحمان یاسی


بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد