تعداد مقالات: 113

3. چند پرسش اساسی پیرامون فرهنگ و نظریه فرهنگ

دوره 2، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 7-22

عماد افروغ


4. پیوند فرهنگ و فرزانه در فلسفه سهروردی

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 7-32

مجید طاووسی؛ سید مهدی امامی جمعه


5. بررسی تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مورد مطالعه: ترکیه و مصر

دوره 3، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 7-34

مهدی مولائی آرانی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ حجت اله ایوبی


6. الگوی خط مشی گذاری انسجام اجتماعی از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 7-32

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ عبدالکریم بهجت پور؛ رحمان یاسی


7. فرهنگ و معنویت در جهان معاصر (بازخوانی هویت چهل‌تکه و افسون زدگی جدید)

دوره 4، شماره 1، تیر 1396، صفحه 7-33

غلامرضا پرهیزکار؛ حمید پارسانیا


9. شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی

دوره 5، شماره 2، دی 1397، صفحه 7-24

حمید پارسانیا؛ نعمت الله کرم اللهی؛ مجید مبینی مقدس


10. بررسی چیستی و چالش‌های سوگیری مردانه فعالیت‌های مراکز فرهنگی ـ مذهبی از منظر مدیران فرهنگی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 7-36

نعمت الله کرم اللهی؛ کریم خانمحمدی؛ حسین سوزنچی؛ فاطمه ملک خانی


12. واکاوی عوامل موثر بر موفقیت امام جماعت در نظام فرهنگی مسجدمحور

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 7-32

حمید خیرآبادی؛ میثم لطیفی؛ مهدی ناظمی اردکانی


13. دلالت های نظریه فرهنگ صدرایی در حوزه خط مشی گذاری فرهنگ

دوره 7، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 7-48

سیدمحمدحسین هاشمیان؛ سعید خورشیدی


17. مولفه‌‌ها ‌و‌شاخص‌‌های مدیریت‌استعداد در سازمان‌‌های فرهنگی متناسب‌با‌بیانیه‌ی‌گام دوم‌انقلاب

دوره 8، شماره 2، اسفند 1400

زهرا گلپایگانی؛ محمدرضا بهمنی خدنگ؛ سید محمدعلی غمامی


20. نظریه پدیدارشناختی فرهنگ وسیاستگذاری فرهنگی

دوره 1، شماره 2، 1393، صفحه 31-60

علی اصغر اسلامی تنها


21. هانری کربن و تمهید علم فرهنگ معنوی

دوره 1، شماره 3، 1393، صفحه 33-63

پارسانیا حمید؛ وکیلیان آرش


22. نقد نظریۀ «اصالت فرهنگ بر اساس آموزه‌های فلسفی حکمت متعالیه»

دوره 2، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 33-48

سید علی سیدی فرد؛ محمد کاظم فرقانی


23. بررسی تنوع در سیاستگذاری فرهنگی ایران مطالعه موردی: قانون اساسی و سند نقشه مهندسی فرهنگی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 33-54

سید مهدی الوانی؛ عبدالله توکلی؛ محمد هادی همایون؛ محمد حسین باقری فرد


25. اتواتنوگرافی به مثابه روش پژوهش

دوره 6، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 33-54

سید محمد ذوالفقاری؛ سیدمحمدحسین هاشمیان